برنامه کلاس های جبرانی

عنوان درس روز تاریخ ساعت محل تشکیل کلاس
نظریه مقدماتی اعداد دوشنبه 1395/09/22 8:30 الی 10 کلاس 101
آموزش ریاضی دوشنبه 1395/09/22 10:30 الی 12 سایت ساختمان 1

 

   1395/9/17 17:22


Copyright © 2012-2016 shahreza.ac.ir all rights reserved